Tips til kontraktsinngåelsen

Gå til hovedinnhold

Tips til kontraktsinngåelsen

Noe av det viktigste man bør sørge for når man engasjerer en håndverker er å lage en god skriftlig avtale med håndverkeren. Her gir vi deg som skal inngå en avtale noen gode tips.

Skriv kontrakt

Det er viktig at man utarbeider en skriftlig kontrakt med håndverkeren. En grunn til at det er viktig med en skriftlig kontrakt er at det kan avklare eventuelle . Det vil også gjøre partene oppmerksom på hva avtalen faktisk innebærer. I tillegg vil en skriftlig kontrakt kunne være et viktig bevismoment ved uenigheter etter at oppdraget er ferdig. 

Huseiernes Landsforbund har utarbeidet en standardkontrakt til bruk ved arbedier på fast eiendom, for eksempel ved reparasjon, vedlikehold, installasjon, ombygging m.m. Kontrakten finner du her.

Beskriv oppdraget

I kontrakten er det viktig å gi en god beskrivelse av oppdraget som skal utføres. Det er normalt håndverkeren som gir en beskrivelse av oppdraget siden det er han som er fagperson og har best kjennskap til hva som må gjøres. Likevel er det viktig at forbrukeren leser nøye igjennom og supplerer med ting som ikke er tatt med. Oppdragsbeskrivelsen bør si noe om alt arbeidet som skal utføres og gjerne noe om hvilke materialer som skal brukes. Detaljeringsgraden avhenger litt av typen oppdrag, men i mange tilfeller kan det være lurt å gi en få ned en ganske spesifikk beskrivelse av både arbeid og materialer. 

Avtal frister

Tidspunkter for utførelsen og frister i arbeidet er av sentral betydning både for forbrukeren og håndverkeren. Håndverkeren ønsker for eksempel at tidspunktet for arbeidet tilpasses hans øvrige oppdrag, mens forbrukeren vil gjerne ha arbeidet gjort så raskt som mulig eller i et bestemt tidsrom hvor ulempene er minimale. 

Derfor er det svært viktig å avtale tidspunkt for når arbeidet skal starte, når arbeidet skal være avsluttet og eventuelt andre frister som håndverkeren må forholde seg til. Slike frister vil for eksempel være at deler av oppdraget skal være ferdig til et bestemt tidspunkt. 

Hvis håndverkeren ikke blir ferdig i tide vil det normalt bety at arbeidet er forsinket. I så fall har forbruker en del sanksjonsmuligheter i håndverkertjenesteloven. Les mer om disse her. 

Avtal pris

Prisen ofte et viktig element for forbrukeren ved avtaleinngåelsen. Derfor er det svært viktig å få nedtegnet prisen skriftlig. Prisen kan enten være en fastpris eller regningsarbeid. Ved regningsarbeid skriver håndverkeren timer og tar betalt for materialer. Dersom man velger regningsarbeid er det veldig lurt å få et prisoverslag fra håndverkeren. Håndverkeren vil normalt ikke kunne overstige prisoverslaget med mer enn 15 %. 

Dersom man velger regningsarbeid er det lurt avtalefeste så mye som mulig på forhånd. I tillegg til timeprisen gjelder det for eksempel kostnader på materialer og betaling for håndverkerens reisetid. 

Tidspunkt for betaling

Det er også lurt å gjøre klare avtaler om tidspunktet for betaling. For håndverkertjenester er det vanlig med betaling med faktura ved avslutning av oppdraget eller etter hvert som arbeidet skrider frem. 

Vi vil i de aller fleste tilfeller fraråde forskuddsbetaling. Grunnen til det er at man ikke har noen garantier for at oppdraget blir utført, i tillegg mister man et viktig pressmiddel. Se mer om det her. 

En grei tommelfingerregel kan være at man ikke betaler for mer enn det arbeidet som faktisk er utført. 

Dagmulkt

Dagmulkt er en standard erstatning dersom arbeidet blir forsinket. For eksempel satt til noen promille av kontraktens totalpris. Det er ikke noen ordning for dagmulkt i håndverkertjenesteloven. Litt av grunnen til det er at loven omfatter veldig mange forskjellige typer oppdrag. Alt fra helt små reparasjoner til store ombygginger. 

Dersom man skal ha dagmulkt må det altså avtales eksplisitt i kontrakten. Mange håndverkere vil nok vegre seg mot å avtale dagmulkt i håndverkeroppdrag, men det er likevel ikke noe i veien for å ta det opp når man forhandler om en avtale. Dagmulkt er kanskje særlig aktuelt i store avtaler.   

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.

Les videre

Hva er en håndverkertjeneste

Les mer

Hvordan velge riktig håndverker

Les mer