Boligfakta 2018

Gå til hovedinnhold

Boligfakta 2018

Klikk på overskriftene for å lese rapportene.

Bokostnadsindeksen for norske husholdninger

Denne rapporten som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag for Huseiernes Landsforbund, dokumenterer at lavt rentenivå sammen med lave strømpriser gjennom perioden har bidratt til å holde husholdningenes totale bokostnader stabile. Vi frykter at økningen fra 2016 til 2017 kan bli forsterket de neste årene. Varslede renteøkninger, økning i nettleie og strømpriser, vekst i gebyrer for vann- og avløp og en økning i eiendomsskatten innebærer risiko for at husholdningenes totale bokostnader vil øke utover forventet reallønnsvekst.

Boligfakta nr. 7 - Eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunenes innkreving av eiendomsskatt og kommunale gebyrer i 2018 for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Undersøkelsene omfatter alle landets kommuner og er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund. Datamaterialet er hentet fra databasen som benyttes i kommunenes KOSTRA-rapportering.

Boligfakta nr. 6 - Kommunale gebyrer 2018

Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift og feieavgift for 2018. Undersøkelsen omfatter alle landets kommuner. Den er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund.

Boligfakta nr. 5 - Byggesaksgebyr og saksbehandlingstid i norske kommuner

Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten hvor mye hver enkelt kommune tar betalt for å behandle en byggesøknad for å bygge en enebolig på 200 kvadratmeter. Datamaterialet er hentet fra KOSTRA-databasen hvor kommunene selv rapporterer inn data til Statistisk sentralbyrå. KOSTRA gir viktig informasjon til innbyggerne som det er krevende å finne på annen måte.

Boligfakta nr. 4 - Miljøvennlig boligpolitikk

Huseiernes Landsforbund er opptatt av miljøvennlig boligpolitikk. Hvert år betaler norske husholdninger 400 millioner kroner til Enova for å finansiere energieffektiviseringstiltak, men kun 165 millioner kroner delt ut igjen til boligeierne gjennom støtteordningene.

Boligfakta nr. 3 - Eiendomsskatt 2016 - 2018

Norske boligeiere blir belastet med stadig mer i eiendomsskatt av kommunene og kommunenes inntekter fra eiendomsskatt på bolig har økt betraktelig de siste årene. Huseiernes Landsforbund har for første gang samlet inn data fra alle landets kommuner over hvor mye kommunene har budsjettert i inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig de kommende fire årene. Her får du fasiten.

Boligfakta nr. 2 - Verdiskaping fra aktive boligeiere

Det er sterk kultur for å eie egen bolig i Norge, og hele 8 av 10 nordmenn eier boligen de bor i. Eierlinja har ført til en av verdens best vedlikeholdte boligmasser og høy etterspørsel etter varer og tjenester i tilknytning til boligsektoren rundt om i landet.