Der det foreslås å knytte konsesjonsplikten for vindkraftanlegg til installert effekt i anlegget og ikke som nå til elektrisk spenning. Departementet foreslår også innføring av forhandlingsplikt for konsesjonærer med fjernvarmeanlegg som mottar forespørsel om leveranse eller adgang til fjernvarmenettet fra tredjepart.

Forslag om endring av konsesjonsplikten for vindkraftanlegg.

Huseiernes Landsforbund (HL) har gått gjennom forslaget og har ikke motforestillinger til å knytte konsesjonsplikt for vindkraftanlegg til installert effekt i anlegget i stedet for elektrisk spenning eller at grensen for konsesjonsbehandling etter energi­loven setter til 500 kW.

HL har merket seg at få vindkraftanlegg med størrelse under 500 kW er bygget til nå. Forslaget kan dermed ansees som en tilrettelegging for økt bygging av slike mindre vindkraftanlegg. HL deler departementets ønske om å legge til rette for bygging av mindre vindkraftverk og at disse kan behandles av kommunene etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. HL har ingen motforestillinger til at det foreslås en rapporterings­plikt for eier av slike anlegg til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) når endelig tillatelse til bygging etter plan- og bygningsloven er gitt.

HL har eksempler på at sentral konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg etter dagens regler gir usikkerhet og uklarheter om berørte boligeieres og grunneieres rettigheter. Det synes uklart om konsesjon på vindkraftanlegg kan gis uten å ta tilbørlig hensyn til gjeldende kommuneplan. HL kan ikke akseptere at konsesjonsbehandling som ikke tar hensyn til de rettigheter bolig- og grunneiere normalt skal ha. HL vil tro at med lokal konsesjonsbehandling av mindre vindkraftanlegg vil mange slike konfliktskapende situasjonen unngås.

Forhandlingsplikt for konsesjonærer med fjernvarmeanleg

Departementet foreslår å innføre forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer som mottar fore­spørsel om leveranse eller adgang til fjernvarmenettet fra tredjepart. Etter HLs syn er dette er godt forslag som kan avbøte uheldige sider ved at både varme­anlegg og infrastruktur for transport av energien vanligvis har samme eier. Ideelt sett burde det vurderes å innføre et skille mellom eier av infrastrukturen og leverandører av tjenester slik det er innført på telenettet og i jernbanesystemet.

Behovet for en slik rett til forhandlinger vil etter HLs syn øke når kravene til energikvaliteter i bygg øker i retning av at også enkeltbygg vil kunne produsere energi. Skal dette kunne utnyttes effektivt er det viktig at adgangen til å levere energi inn på fjernvarmenettet eksisterer.

Med vennlig hilsen

Huseiernes Landsforbund

Peter Batta
Adm. Dir.

Dag Refling
Utredningssjef