1. Krav om egenkapital til boligkjøpere må senkes fra 15 til 10 prosent
  2. Bortfall av arveavgiften er bra men må ikke gi økt skatt på gevinster
  3. Positivt at formuesskatten reduseres, men det må også gjelde sekundærboliger
  4. fjern forslag om botidsregulering av skatt på gevinst fra boligsalg

 

Egenkapitalkravet rammer unge som skal inn på boligmarkedet, men betyr lite eller ingenting for resten av befolkningen. Det ville ikke kostet staten noe å redusere kravet. Alle partiene på borgerlig side gikk til valg på at kravet til egenkapital skulle settes ned. HL ba derfor om at kravet ble redusert fra 15 til 10 prosent i tråd med partienes valgløfter.

HL sa seg fornøyd med at regjeringen ville fjerne arveavgiften fra nyttår, men ba om at det ble gjort slik at arvinger ble skjermet for økt skatt på gevinster. HL ba derfor om at inngangs­verdien på arvede formuesobjekter ble satt til omsetningsverdien ved dødsfallet.

HL fant det positivt at formuesskatten ble foreslått redusert, men rettet også oppmerk­som­heten mot at formuesskatten på sekundærboliger samtidig ble økt. Sekundærboliger er leieboliger. Mer formuesskatt betyr økte leiepriser. Med økte leiepriser og strenge krav til egenkapital for de som kjøper blir det enda vanskeligere for unge å få seg tak over hodet.

Som forventet fjernet Regjeringen de rød-grønnes forslag om å innføre botidsjustert skatt på gevinst fra salg av bolig. En slik ordning ville gitt meningsløst byråkrati uten skatteinntekter. Det ville krevd at folk hadde tatt vare på kvitteringer og regnskap 20 år tilbake i tid uten forvarsel og gitt en strøm av skattestimulerte boligsalg. Noe lignende finnes ikke andre steder i Europa. HL ba derfor om at forslaget ble avvist.