Oslo og Bærum hadde en gjennomsnittlig månedsleie på 9 048 kroner i 3. kvartal 2012, dette tilsvarer en økning på 0,5 prosent fra 2. kvartal samme år. Husleieendringene i 3. kvartal varierte fra en nedgang på 0,1 prosent i regionen Akershus utenom Bærum, til en oppgang på 0,9 prosent i tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere. Leiene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø steg i samme periode med 0,7 prosent.

Fordelt etter antall rom hadde toromsboliger den største endringen fra 2. kvartal til 3. kvartal 2012, med en økning i månedsleien på 0,8 prosent. Treroms- og femromsboliger økte henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent, mens ettromsboliger økte med 0,5 prosent. For boliger med fire rom ble det registrert en nedgang i leien på 0,2 prosent.

Gjennomsnittlig månedlig og årlig leie, etter antall rom. Kroner

       Gjennomsnittlig månedlig leie.
3. kv. 2012
     Gjennomsnittlig årlig leie per kvm.
3. kv. 2012

1 rom1 5 048 2 048
2 rom 5 871 1 417
3 rom 6 737 1 166
4 rom 7 103  952
5 rom eller flere 7 477  847
1  Hybler, definert som uselvstendig boenhet uten egen låsbar inngangsdør, er utelatt.

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) omfatter både etablerte og nye leiekontrakter. Resultatene fra LMU vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med undersøkelser som utelukkende bygger på nye leiekontrakter (såkalt markedsleie). Årstallene i LMU blir framskrevet hvert kvartal, basert på utviklingen i indeksen for leie av bolig i konsumprisindeksen. Det vil ikke bli framskrevet leier per 4. kvartal 2012, da disse vil være basert på reelle leier fra den årlige leiemarkedsundersøkelsen med publisering i 2013.

Kilde Statistisk sentralbyrå - Leiemarkedsundersøkelsen

Christian Mjelde