Ikke siden 2004 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i tremånedsperioden mai-juli.

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 7 460 nye boliger i tremånedsperioden mai-juli 2012. Dette er en økning på 1 693 sammenlignet med den samme perioden i fjor. Etter en moderat start på året har byggeaktiviteten nå tatt seg opp.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser en moderat utvikling. I mai-juli i år ble det satt i gang 1 279 300 kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er på samme nivå som snittet for tremånedsperioden mai-juli i de siste 5 årene.

Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
  Juli Endring i prosent Januar-juli Endring i prosent
  20111 2012 20111 2012
Antall boliger 1 706 2 133 25,0 16 169 16 339 1,1
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  542,7  615,7 13,5 5 289,1 5 173,1 -2,2
Boliger  247,0  269,3 9,1 2 220,9 2 188,9 -1,4
Andre bygg  295,7  346,4 17,1 3 068,2 2 984,2 -2,7
Næringsbygg2  195,9  229,0 16,9 2 216,7 2 122,4 -4,3
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring 99,8  117,4 17,6  851,5  861,8 1,2
1  Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

Av: Christian Mjelde - Kilde: Statistisk sentralbyrå