Finanstilsynet har i dag fastsatt nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. De nye retningslinjene representerer en innstramming og presisering av tidligere retningslinjer fra 2010, basert på et forslag fra Finanstilsynet av 28. september 2011.

Finanstilsynet har gjennomført en begrenset konsultasjonsrunde med Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Norges Bank. I tillegg er det mottatt synspunkter fra andre.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter ikke Finanstilsynets forslag, mens Norges Bank og Forbrukerombudet støtter forslaget. Finanstilsynet oppfatter at Forbrukerrådet gir prinsipiell tilslutning til at retningslinjene strammes inn, men Finanstilsynet har også mottatt synspunkter fra representanter for boligbyggelagene, boligprodusenter og byggenæringen, som alle går imot forslaget.

Etter en vurdering av utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld, og synspunkter som er mottatt, har Finanstilsynet besluttet å gi nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål i tråd med tilsynets forslag fra 28. september.

Krav til kundenes betjeningsevne og til en grundig prosess i bankene for å vurdere betjeningsevnen videreføres som grunnleggende krav i retningslinjene.

Det er presisert i retningslinjene at lånekundens totale økonomiske situasjon, inkludert all gjeld og andre utgifter, skal hensyntas ved vurderingen av betjeningsevne. I tillegg må bankene ta høyde for en renteøkning på minst 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne. Retningslinjene er strammet inn ved at lån normalt ikke må overstige 85 prosent av boligens markedsverdi (mot 90 prosent i retningslinjene av mars 2010). Videre er det presisert at belåningsgraden skal omfatte alle lån med pant i boligen.

For rammelån er referanseverdien for forsvarlig gjeldsgrad senket fra 75 % til 70 %. Det er også  presisert at avdragsbetaling normalt skal avtales når det etableres lån med gjeldsgrad over 70 %.

Ved avvik fra referanseverdiene i retningslinjene må det foreligge tilleggssikkerheter eller være foretatt en særskilt forsvarlighetsvurdering. Etter de nye retningslinjene bør styret i den enkelte bank fastsette kriteriene for forsvarlighetsvurderingen og følge opp avvik fra retningslinjene.

Finanstilsynet legger til grunn at institusjonene umiddelbart påbegynner arbeidet med å tilpasse sine interne retningslinjer til Finanstilsynets endrede retningslinjer.

Les Finanstilsynets rundskriv: Rundskriv 29/2011: Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål