Christian Dreyer (EFF), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Hans Olav Syversen (Kristelig Folkeparti), Peter Batta(HL) Michael Tetzschner (Høyre), Ola Elvestuen (Venstre)

Batta mener at dette var en historisk begivenhet, siden alle de syv punktene for ny norsk boligpolitikk som ble lagt frem, har tilslutning fra alle partiene på borgerlig side.

Til stede fra partiene var: Ola Elvestuen, Venstre - Michael Tetzschner, Høyre - Hans Olav Syversen, Kristelig Folkeparti - Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet

Ola Elvestuen fra Venstre poengterte at det bygges alt for få nye boliger her i landet,  samtidig som det bør satses på å bygge tettere ved trafikk-knutepunkt, slik at flere kan reise kollektivt. Videre ønsker partiet å forenkle Plan- og bygningsloven kraftig.

Michael Tetzschner fra Høyre takket HL for å ha løftet denne saken frem i valgkampen. – Dette er en svært viktig sak, og vi mangler en overordnet strategi for boligpolitikken, sa han.

Hans Olav Syvertsen fra Kristelig Folkeparti la spesielt vekt på egenkapitalkravet, som han mener at har ført til klasseskille i boligmarkedet.  – Slik det er nå finnes det tilfeller hvor unge mennesker har tatt opp forbrukslån for å komme inn på boligmarkedet, og da virker ikke kravet etter hensikten, avsluttet han.

 

Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet la vekt på at boligmarkedet er ekstremt overbyråkratisert, noe FrP ønsker å endre på. Også han trakk frem bankenes egenkapitalkrav som urimelig, og et krav som ikke fungerte slik det er meningen. – Nå kan to nyutdannede akademikere med trygge jobber bli satt utenfor boligmarkedet i årevis, mente Tybring-Gjedde.

I tillegg til politikerne var Christian Dreyer fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening møtt opp. Han ville også markere sin støtte til planen som ble lagt frem. Han la spesielt vekt på kravet om økt boligbygging og revidering av Plan- og bygningsloven. Videre ønsker han en boligminister, eller i det minste at alt som har med boligpolitikk å gjøre samles i ett departement.

NY BOLIGPOLITIKK 2013 - 2017

Dersom det blir regjeringsskifte ved valget i 2013 vil de ikke-sosialistiske partiene prioritere boligpolitikken, herunder bidra med støttetiltak til ungdom, førstegangsetablerere og andre svakstilte grupper.

En ikke-sosialistisk regjering vil også skjerme hus og hjem som skatteobjekter.

Partiene har programfestet å: 

  1. Stimulere til bygging av flere boliger, herunder minst 2000 studentboliger per år.
  2. Redusere bankenes egenkapitalkrav for å få boliglån.
  3. Øke rammene betydelig for Boligsparing for ungdom (BSU).
  4. Skjerme primærbolig for beskatning.
  5. Effektivisere byggesaksbehandlingen, redusere antallet offentlige instanser som kan gi innsigelser ved byggesaker og redusere andre byråkratiske begrensninger som sinker boligbyggingen.
  6. Legge til rette for fortetting rundt kollektivknutepunkt.
  7. Tilpasse Startlån og bostøtteordninger for svakstilte i boligmarkedet.