Dersom tiltaket ikke oppfyller vilkårene for å være unntatt søknadsplikt, skal det søkes på vanlig måte.

I juni 2014 ble det vedtatt endringer i plan- og bygningsloven og at flere tiltak enn tidligere skal kunne settes opp uten søknad eller godkjenning fra kommunen.  Endringene trer i kraft fra 1. juli i år.

 

Nabovarsling

Tiltak som er unntatt søknadsplikt og byggesaksbehandling krever ikke nabovarsling etter plan- og bygningsloven, men kan kreve det etter naboloven.  Selv om varsling ikke er pliktig, bør man av hensyn til godt naboskap ta en prat med naboen før spaden stikkes i jorden. Ofte skal det ikke mer til for å unngå at naboen opplever å bli «overkjørt», med konflikt som konsekvens.

De viktigste nye tiltak man kan bygge uten søknad etter 1. juli 2015:

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum1,0 m fra nabogrensen kan på nærmere vilkår oppføres uten søknad. Dette forutsetter blant annet at

 • Bygningen har en maksimal mønehøyde 4,0 meter og gesimshøyde 3,0 meter. Høyden måles fra gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt den ferdige bygningen.
 • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
 • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom våtrom, bad eller brukes til overnatting.
 • Bygningen må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger,
 • og ikke nærmere enn 1 meter fra annen bygning på eiendommen.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Tilbygg inntil 15 m2

Slike tilbygg skal

 • Ikke inneholde rom for varig opphold eller beboelse.
 • Ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter.

Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015

 Levegg

 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense. 

Mindre støttemur

 • Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.

Mindre fylling eller planering av terreng

 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

 

Direktoratet for Byggkvalitet har en god oversikt over byggereglene på sine hjemmesider dibk.no. (http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/). Her finner man også oppdaterte veiledninger til forskriftene samt annen relevant informasjon.