Møtet var ønsket av HL. Formålet var å informere om forbundets satsingsområder og syn innen norsk boligpolitikk.

Et lite utdrag fra det Huseiernes Landsforbund la frem i møtet:

Beskatning av boliger

Administrerende direktør Peter Batta tok opp spørsmålet om hvordan boliger beskattes og avgiftsbelegges. Dette handlet ikke bare om direkte boligbeskatning, men alle avgifter som en boligeier ilegges fra boligen kjøpes/bygges, mens man bor i den, og frem til man selger, eller boligen overlates til arvingene.

HL poengterte at forbundet ikke er mot en hver avgift knytet til bolig, men la frem en oversikt over skatter og avgifter som burde endres, reduseres, eller tas helt bort.

Huseiernes Landsforbund foreslo at bunnfradraget i formueskatten økes til omkring fire millioner kroner pr. skatteyter – slik at bolig og fritidseiendom blir skjermet fra formueskatt.

Forbundet mener også at den økede beskatningen av sekundærboliger (som ofte er en bolig man leier ut) fra 40  til 50 prosent av markedsverdi, fører til høyere leiepriser. Årsaken er at utleier tar inn igjen den økede skatten på sekundærboligens ved å øke leieprisen.

Sparing til bolig

Batta la videre vekt på at det burde legges til rette for å spare til bolig, og da spesielt for at unge skulle få gode betingelser for å spare til sin første bolig.

Egenkapitalkravet på 15 prosent er for høyt – spesielt om man skal kjøpe bolig i pressområder omkring de store byene. Mange stenges her ute av boligmarkedet, fordi man ikke klarer å oppfylle kravet. Beløpene man kan legge seg opp i boligsparing for ungdom (BSU) står heller ikke i forhold til veksten i boligprisene.

Håkon Haugli poengterte at det er en viss uenighet omkring hvordan BSU/boligsparing bør organiseres, og at dette nok krever en grundig offentlig debatt.

Politikerne og HLs representanter diskuterte også det faktum at studenter straffes i form av reduserte lån og stipendet fra Lånekassen, om de har lagt seg opp penger i BSU.

Arveavgift

Avgift på arv er etter Huseiernes mening utformet på en måte, som medfører at de som har minst får mindre, mens de som har mye fra før ikke berøres. Årsaken er at de mest resurssterke planlegger, og fordeler arven over tid i form av gaver, eller splitter opp eiendommene i selskaper som gradvis overføres til arvingene. Vanlige mennesker som eier et lite hus og kanskje en hytte, planlegger ikke slik, og arvingene belastes da unødig hardt.

Energitiltak

Enova får store midler overført for å støtte energisparende tiltak – dette nærmer seg to milliarder kroner.

Selv om boliger står for 40 prosent av energibruken i Norge, tilbakefører Enova kun en prosent av budsjettet til boliger og energisparing tilknyttet disse. Dette er etter HLs mening alt for lite. Overføringene burde tilsvare den faktiske andel av energibruken.

Enklere å leie ut en del av egen bolig

Advokat Anders Leisner redegjorde for at kravene til en utleiebolig nå har blitt så strenge, at flere utleienheter –  i for eksempel sokkeletasjer, ikke blir godkjent til tross for at disse stort sett ville blitt karakterisert som helt greie boliger. For eksempel vil krav om utebod, biloppstillingsplass og rigide krav til størrelsen på lysflater, medfører at flere rimelige utleieboliger nå forsvinner fra markedet. Disse blir ofte benyttet av ungdom og studenter for en relativt begrenset periode.

HL foreslår her at det innføres en egen kategori tekniske krav for utleieenheter i eneboliger. Her bør man nøye seg med å stille minimumskrav til brannsikkerhet, og lempe på krav som dagslys, takhøyde, utebod og parkeringsplass.

Husleietvistutvalget

Huseiernes Landsforbund er svært fornøyd med ordningen med Husleietvistutvalg i Oslo/Akershus, Bergen og Trondheim. Forbundet ga Arbeiderpartiets representanter ros for at partiet deler dette synet.

Tilstandsrapporter ved salg av bolig

HL stilte spørsmål angående hva som skjer med Takstlovutvalget og Boligmeldingen?

 

Håkon Haugli, Eirik Sivertsen, Peter Batta, Dag Refling, Einar Frigland, Anders Leisner

Håkon Haugli, Eirik Sivertsen, Peter Batta, Dag Refling, Einar Frigland, Anders Leisner

 

Av: Christian Mjelde