I en fersk undersøkelse foretatt av Norsk brannvernforening oppgir nær en tredel av landets brannvesen at det har vært en eller flere brannutrykninger til utleieboliger for gjestearbeidere de siste to årene.

- Undersøkelsen viser at det er knyttet betydelig brannrisiko til utleieboliger for gjestearbeidere. Derfor mener vi at myndighetene må innføre et årlig branntilsyn med slike boliger, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Det fremgår av den samme undersøkelsen at 30 prosent av Norges brannsjefer vurderer brannsikkerheten i slike boliger som dårlig, eller svært dårlig.

- Utleieboliger for utenlandske gjestearbeidere kan utgjøre en særskilt risiko fordi de ofte er forbundet med branntekniske feil og mangler. De er også bebodd av mange personer med en annen sikkerhetskultur enn vår. Ofte er de heller ikke kjent med krav og rettigheter knyttet til leie av boliger, sier Kalheim.

Det har vært en del store branner senere år som har rammet denne risikoutsatte gruppen:

Christian Mjelde