Det følger av byggteknisk forskrift at boenhet i bygning med krav til heis skal være tilgjengelig for mennesker med bevegelsesproblemer. Dette innebærer blant annet krav til atkomstarealer og krav til selve boenheten. Det dreier seg for eksempel om utforming av passasjer og terskler og lett atkomst til bad/toalett. Etter gjeldende forskrift er det ikke krav til tilpasning for rullestol i bolig. Derimot er rullestolen på enkelte områder brukt som dimensjoneringsgrunnlag for å sikre minstekrav til funksjonalitet i ordinære boliger.

Huseiernes Landsforbund har i flere av våre høringsuttalelser kommentert at disse kravene; såkalt ”universell utforming”, er for omfattende i forhold til behovet. Det gjør alle boliger i vårt land unødvendig dyre, noe vi påpekte allerede 30/9 2008 i en høringsuttalelse til ny Plan- og bygningslov (byggesaksdelen).

Derfor mener Huseiernes Landsforbund det er konstruktivt at departementet nå mener det er behov for å lempe på enkelte av kravene til tilgjengelighet for studentboliger. Utgangspunktet for høringen er erfaringer med ny bygningslovgiving som trådte i kraft 1. juli 2010.

Departementet foreslår nå langt mindre omfattende krav. Etter forslaget skal unntaket fra byggtekniske krav til tilgjengelighet:

- omfatte 80 prosent av bofellesskap for to personer, hybel-, par- og familieleiligheter,

- begrenses til boenheter som oppføres av a) studentsamskipnader og b) studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger, men

- ikke omfatte fellesarealer og bofellesskap for tre eller flere personer.

Sagt på en annen måte: Departementet ser nå at de tidligere innførte kravene er for strenge for 80 % av de nevnte leilighetene; det er nok om 20 % av dem har ”universell utforming”. De strenge kravene må fortsatt gjelde for fellesarealer og bofellesskap for tre eller flere personer.

Huseiernes Landsforbund mener det er viktig at funksjonshemmedes behov ivaretas ved boligplanlegging. Men denne tilpasningen må gjøres i forhold til det reelle behovet, og ikke fordyre all vår boligproduksjon. Kreves tilpasningen over alt, er det ikke samfunnsøkonomisk hensiktsmessig og det virker unødig fordyrende for forbruker. I sin kommentar til forskriftsendringen vil Huseiernes Landsforbund derfor få frem at forslaget er fornuftig, samtidig som HL gjentar sitt standpunkt om at krav om slike tilpasninger bør begrenses også for andre boliger.