Den samlede energibruken i husholdningene har flatet ut de siste 20 år. Redusert vekst i arealbruk per person, mindre energibruk per m2 og varmere klima gjør at vi bruker mindre energi hjemme enn før, viser en analyse Vestlandsforskning har utført på oppdrag fra NVE.

- Forbedringer i den eksisterende boligmassen og bedre teknologi, blant annet til oppvarming av rom og varmtvann, gjør at norske boliger bruker mindre energi per kvadratmeter enn tidligere. Det er gledelig at mange gjennomfører oppussing og rehabilitering som fører til at energibruken går ned, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud

Rapporten fra Vestlandsforskning viser at husholdningene på begynnelsen av 90-tallet i gjennomsnitt brukte om lag 210 kWh/m2, mens tilsvarende tall i dag er om lag 180 kWh/m2.

- Mange boligeiere gjør tiltak som reduserer energibruken, uten økonomiske støttetiltak og reguleringer. Det tyder på at energieffektivisering kan være lønnsomt i mange tilfeller, og at myndighetenes informasjon har hatt effekt.

Vekst i befolkning og totalt areal

Vestlandsforskning peker på redusert vekst i areal per person som den viktigste grunnen til utflatingen i total energibruk. Energibruk er tett knyttet til areal, og en lavere arealvekst gir en lavere energibruk. Dersom vi hadde hatt samme arealvekst som før 1990, ville husholdningene brukt betydelig mer energi.

- Med forventet sterk befolkningsvekst og økt arealbruk fremover, er det viktig at vi fortsetter arbeidet for å effektivisere energibruken i husholdningene, understreker Sanderud.

En del av reduksjon i husholdningens energibruk skyldes høyere utetemperaturer og dermed lavere oppvarmingsbehov.

Last ned rapporten fra Vestlandsforskning.  (Nedlastingen skjer fra NVE sine nettsider).

Vi bruker ikke mer energi enn våre naboland

Norske husholdninger bruker ikke mer energi enn husholdninger i andre nordiske land. Strømforbruket er derimot høyere fordi strøm brukes til oppvarming i de fleste norske boliger.

Norge har en infrastruktur for energi som er basert på at vi har en høy andel av fornybar elektrisitetsproduksjon i forhold til hva andre land har. Det gjør at vi har et høyt strømforbruk, uten at den totale energibruken i boliger skiller seg nevneverdig fra andre nordiske land.

En fersk rapport konsulentselskapet Xrgia har utarbeidet på oppdrag fra NVE viser hvordan elektrisitetsbruken i husholdningen fordeler seg på ulike apparater. NVE har sammenlignet dette med tall fra andre land, og vi ser at norske husholdninger bruker omtrent like mye strøm per apparattype som husholdninger i våre naboland.

 

Christian Mjelde