Byggenæringens Landsforbund (BNL) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet tiltak som kan sikre kvalitet og problemer med useriøse og ukvalifiserte foretak i byggenæringen. 

BNL foreslår å registrere alle arbeider på en eiendom utover ½ G i et nytt register knyttet til matrikkelen. Dette vil gi en tilnærmet full oversikt over hva som gjøres på norske eiendommer. Dataene kan legges til grunn for boligsalgsrapporter.

Huseiernes Landsforbund reagerer svært negativt på dette forslaget. Adm. dir. Peter Batta påpeker at forslaget strider mot det allment aksepterte grunnprinsipp at alt innenfor inngangsdøren til hver bolig tilhører den private sfære med unntak av det som etter loven er søknadspliktig.  

- Her har politikere og byråkrater ingen adgang, heller ikke registrering av egeninnsats, vedlikehold eller påkostninger. Dette grunnprinsipp ble lagt til grunn når alle boligeiendommer ble taksert av Skatteetaten for få år siden for å finne nye ligningsverdier til bruk for formuesskatten. Tilsvarende prinsipp praktiseres av kommunene når skattetakst for lokal eiendomsskatt fastsettes.

- Ingen utenforstående har noe med hva huseierne gjør av vedlikehold og oppgraderinger av sine boliger. Mange boligeiere kommer ikke til å akseptere et slikt pålegg og vil derfor ikke rapportere inn endringer. Et slikt register vil derfor alltid forbli ufullstendig, påpeker Peter Batta.

Byggebransjen finner forslagene strålende, og muligens vil myndighetene være enige, for opplysningene kan benyttes til mange andre formål enn å fjerne useriøse håndverkere – for eksempel som grunnlag for pålegg, skatt, forsikringsavkortinger ved skade, gebyrer og annet.

Byggebransjen kan med slikt register få monopol på hva som gjøres hjemme hos deg og meg. Folk vil skjule egeninnsatsen som de selv utfører.

Registreringen ønsker å fremme bruk av obligatorisk boligsalgsrapport. Dette i seg selv vil føre til angst for egeninnsats og ansvar for mangler ved salg. Registeret kan føre til at mange blir redde for å gjøre noe selv. I alle fall vil mange omgå registreringsplikten. Da er hensikten med registeret borte.

- Dersom et slikt register tas i bruk vil Huseiernes Landsforbund oppfordre våre medlemmer til å boikotte pålegg om registrering, med unntak av det som er søknadspliktig, påpeker adm. dir. Peter Batta i HL.