Vårt anslag er en prisøkning på mellom fire og seks prosent med betydelige geografiske variasjoner.

De viktigste driverne av boligprisene peker i sum fortsatt i positiv retning. Vi vil ha en meget lav rente i flere år fremover. Etterspørselen etter boliger vil være større enn tilbudet på grunn av fortsatt befolkningsvekst. Selv om arbeidsledigheten vil øke med anslagsvis 0,4 prosentpoeng, vil de aller fleste av oss være i arbeid og oppleve reallønnsvekst. At arveavgiften er fjernet vil også føre til at det blir lettere å gi forskudd på arv til barn og barnebarn når de skal inn i boligmarkedet.

At boligprisene er på «all time high» gjør at enkelte er mer forsiktige i budrundene. I usikre tider har mange også en økende sparetilbøyelighet og reduserer forbruk og investeringer.

På den annen side vil ingen av forslagene i Scheel-utvalgets innstilling forstyrre boligmarkedet negativt i 2015, påpeker Peter Batta.