Likevel ser man høy omsettningshastighet og et stabilt antall boliger til salgs.

Boligprisene for februar var 0,5 prosent høyere enn i januar 2012. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret fra forrige måned. Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn i februar 2011. Prisveksten er nærmest identisk for alle boligtyper.

Boligprisene steg samlet sett med 0,5 prosent fra januar til februar. Gjennomsnittlig salgspris for omsatte boliger så langt i 2012 er 2.926.000 kroner, en økning på 4,4 prosent fra gjennomsnittsprisen for hele 2011. 

- Det februartallene viser er at vi har fått en mer normalisert prisutvikling som følger utviklingen i samfunnet generellt. Det er positivt hvis man ønsker en sunn utvikling. Tallene viser at det fortsatt er høy omsetning, noe som igjen viser at folk er trygge på sin egen økonomi. Dette er også et godt tegn, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Vammervold Dreyer.

– Mye kan tyde på at vi har vært gjennom et vendepunkt hvor den årlige veksttakten nå er fallende. Siden august i fjor har årstakten gradvis falt fra 9,6 prosent til nivået på 7,0 prosent i februar. Denne utviklingen er helt i tråd med våre prognoser om en noe svakere prisstigning i 2012, enn hva som har vært tilfellet for de siste to årene, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Vi er fortsatt inne i en periode med stigende priser, men at veksttakten dempes til et nivå som er mer forenlig med lønnsutviklingen, og dermed folks evne til å betjene lån, er positivt på sikt. Det sikrer stabilitet og forutberegnelighet både for selgere og kjøpere – ikke minst de som skal bevege seg inn i boligmarkedet for første gang, sier Laugen.

Prisoppgang på alle boligtyper


Boligprisstatistikken for februar viser at prisene går opp for alle boligtyper.
  • Prisene på eneboliger steg med 0,5 prosent fra januar, og var 6,0 prosent høyere enn i februar 2011.
  • Prisene på delte boliger steg med 0,4 prosent fra januar, og var 5,6 prosent høyere enn i februar 2011.
  • Prisene på leiligheter steg med 0,5 prosent fra januar, og var 7,5 prosent høyere enn i februar 2011.
  • Prisstigningen for de forskjellige boligtypene var nesten identisk siste måned. Den noe større prisveksten for leiligheter over de siste tolv månedene, viser at det fortsatt er i byene hvor den sterkeste prisveksten har skjedd, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet


Antall omsatte boliger, og nivået på antall boliger til salgs, ligger på samme nivå som i februar 2011.

– Det betyr at vi fortsatt har et svært aktivt marked sesongen tatt i betraktning. Det tiltakende presset, gjennom en redusert tilbudsside kombinert med en sterk økning i etterspørselen, synes nå likevel å ha lettet noe når vi vurderer statistikken for hele landet under ett, sier Laugen.

Enkeltområder med de største byene i front har fortsatt et presset marked, noe formidlingstiden i Oslo, Bergen og Trondheim viser med henholdsvis 14, 15 og 17 dager. Gjennomsnittlig formidlingstid for hele landet var 30 dager i februar. Dette er en dag mindre mer enn i januar 2012, og tre dager raskere enn i februar 2011.

– Januar og februar er måneder hvor boligmarkedet normalt ligger «litt på været», i påvente av salgsrushet som vanligvis øker på fra mars av, sier Laugen.

 

Christian Mjelde