Skattefri leieinntekt i enebolig. Leier du ut den minst verdifulle delen av boligen din er inntekten skattefri. Leier du imidlertid ut den mest verdifulle delen, er det skattefritt inntil kr 20 000. Men pass på: Bryter du den inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt det året beskattet med 27 %. De samme reglene gjelder utleie av en del av tomannsbolig dersom den ikke er seksjonert – pass på at du bruker den mest verdifulle delen selv.

Utleie gjennom AirBnB. Mange har kastet seg på sofasurferbølgen. Dette er leieinntekt som i de fleste tilfeller er skattefri. Her må man imidlertid også passe på at man leier ut den minst verdifulle delen av boligen, eller at man ikke overstiger 20 000-kronersgrensen.
A. Ligningsverdi boligeiendom. Verdien blir utregnet etter boligtype, areal, byggeår og beliggen­het. Formuen settes til 25 % av verdien for din primærbolig, men 60 % av sekundær­boliger, for eksempel utleie­boliger. Merk at i 2015 stiger ligningsverdien på sekundærboliger til 70 %, men dette er ikke aktuelt for selvangivelsen 2014. B. Ligningsverdi fritidseiendom. Grensen mellom bolig og fritidseiendom er viktig. Her heter det: Skillet mellom boligeiendom og fritidseiendom skal bygge på karakter/sær­trekk ved eiendommen. (Det er altså ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.)
Urimelig høy ligningsverdi?  Selv med de nye reglene kan det være grunnlag for å få verdien satt ned.  Er lignings­verdien høyere enn 30 % av markedsverdien av din bolig eller fritidsbolig, skal den settes ned hvis du krever det.  Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdi­vurdering eller ved såkalt observert markedsverdi som vil si dokumentert salg av en sammenlignbar eiendom i samme område.

Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra.  Husk at dette også om­­fatter formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc. 
Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri?  Har du eid boligen i minst ett år, og brukt den mest verdifulle delen av egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri.  Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg (det tidspunktet der man aksepterer kjøpers bud) for tidlig - her har flere brent seg!
Er et mulig tap ved salg av bolig fradragsberettiget?  Har du IKKE eid boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget.  Pass på at du selger eller flytter ut i tide!
Hva med pendlerbolig?  Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 6 og 7 over.  Men fritaket omfatter ikke en mulig utleid del av pendlerboligen.
Møblert utleie.  Er utleien du driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert. Er møblene slike som du selv bruker før og etter leieforholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 % av brutto leie til fradrag i leieinntekten.
”Utleie” til barna.  Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier, vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå.  Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt.  Da oppstår ingen skatteplikt for fordelen.