Europeiske ReiseforsikringEuropeiske Reiseforsikring er en del av If.
Med en reiseforsikring hos oss kan du føle deg trygg


Tilbud på reiseforsikring til kampanjepris bestilles her: , oppgi navn og tlf. nr så tar If kontakt med deg.


Helårs reiseforsikring - verden

Du er sikret på små og store resier i hele verden gjennom hele året. Med et vanlig norsk reisemønster er dette den mest lønnsomme forsikringen.

Skal du på reiser av lengre varighet, ha med deg mye bagasje, og/eller leie bil på reisen, anbefaler vi at du utvider helårsforsikring med SUPER reise.

Vi er der du er

Alltid åpen alarmsentral Verdensomspennende nettverk
Vi har et eksklusivt sammarbeid med Sjømannskirken.Du møter ansatte som snakker både  det lokale språket og det
skandinaviske.

Eget feltteam med leger, psykiatere  og sykepleiere som rykker ut  i katastrofesituasjoner.


 

Dekning Helårsforsikring

Helårsforsikring inkl. super
Reiseperiode antall dager
45
60
Avbestillingsforsikring enkeltperson
40 000
80 000
Avbestillingsforsikring familie
100 000
160 000
Reisegods/bagasje pr. person
30 000
60 000
Reisegods/bagasje pr. famlie
60 000
120 000
Dekker egenandel ved skade på leiebil -- 8 000
Dekker barnebarn/oldebarn som er med på reisen -- JA
Supergaranti ved overgang fra annet selskap -- JA
Eiropeiske Helsetelefon - medisinsk råd på reise JA JA
       

Detaljert hva helårs reiseforsikring dekker  

Supergaranti

Med helårs Super reise får du ​Supergaranti. Det innebærer at dersom ditt skadetilfelle ikke erstattes etter våre vilkår, men du kan vise til at ditt forrige forsikringsselskap ville ha erstattet - erstatter vi det også.​​

Avbestilling

Dekker avbestillingskostnader på inntil 40 000 kroner per person (inntil 100 000 kroner for familie) når reisen må avlyses grunnet akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i boligen din, forretning eller kontor. Super reise dekker avbestillingskostnader på inntil 80 000 kroner per person og inntil 160 000 kroner for familie.

Forsinkelse

Omfatter overnattingsutgifter inntil 1 500 kroner per person - inntil 4 000 kroner for familie, når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av tekniske feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig   transport. Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport, erstattes inntil 20 000 kroner per person - inntil 50 000 kroner for familie, og inntil 1 500 kroner per person - inntil kr 4000 for familie for overnatting. Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise inntil 3 000 kroner per person ved privatreise og inntil 6 000 kroner ved tjenestereise. Super reise dekker overnatting med inntil 2 500 kroner per person og inntil 6 000 kroner for familie.

Reisegods

Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil 30 000 kroner per person (inntil 60 000 kroner for familie). Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger erstattes med inntil 3 000 kroner, pass og billetter med inntil 10 000   kroner, verdigjenstander med inntil 15 000 kroner per person (20 000 for familie) og øvrige enkeltgjenstander med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringssummen kan forhøyes. Super reise dekker tap eller skader på reisegods/bagasje med inntil 60 000 kroner per person og inntil 120 000 kroner for familie.

Reisesyke

Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt   merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Ulykke

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade hjemme i Norge eller på reisen. For voksne inntil 300 000 kroner ved død/invaliditet. For barn
50 000 kroner ved død og inntil 500 000 kroner ved invaliditet. Etter fylte 70 år 
bortfaller dekningen ved invaliditet/død, men behandlingsutgifter erstattes med inntil
5 000 kroner per skadetilfelle. Super reise dekker 100 000 ved barns død.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land. Inntil 10 000 000 kroner. Super reise dekker inntil 15 000 000 kroner.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes. Inntil 20 000 kroner. Super reise dekker inntil 60 000 kroner.

Kjæledyr på reise

Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil 1 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

  

Hjelp uansett hvor du er i verden

Europeiske har egen alarmsentral som er spesialisert på reiseskader. Alarmsentralen styrer operasjonene i samarbeid med Europeiskes verdensomspennende nettverk. Nettverket består av egne servicekontorer med medarbeidere som snakker skandinavisk. I dette nettverket inngår også Sjømannskirkens utenriksstasjoner. Uansett hvor du er, er Europeiske aldri langt unna! Europeiske har egen oppdatert database med oversikt over mer enn 60 000 medisinske tilbydere verden over. Kvalitetssikret hjelp kan være avgjørende i en alvorlig situasjon.

Europeiske Helsetelefon – 24 timer i døgnet

Har du reiseforsikring i Europeiske har du eksklusiv tilgang til Helsetelefonen 24 timer i døgnet når du er på reise. Her kan du snakke med erfarne sykepleiere som også kan gi deg medisinske råd før avreise. De kan svare på spørsmål knyttet til kroniske sykdommer, og hvilke konsekvenser disse har for reiseforsikringen.

​Telefon + 47 21 49 50 00, valg 2