KRAFTIG SKATTEØKNING PÅ PRIMÆRBOLIG

Mest ytterliggående av skatteutvalgets forslag er nok den kraftige økningen av lignings­verdiene som er grunnlaget for formuesskatten. Det foreslås nemlig at ligningsverdiene av primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom økes til 80 % av anslått markedsverdi, mens ligningsverdiene av fritidseiendom dobles i påvente av bedre verdsettingssystem.

Trøsten i denne sammenheng er at bunnfradraget i formuesskatten samtidig foreslås øket fra 1,2 millioner kroner til 2 130.000 kroner.

Det er imidlertid et faktum at Norge ett av få land i Europa som fremdeles har formuesskatt, og dette ønsker Scheel-utvalget å beholde og øke kraftig. Stikk i strid med verdenen rundt oss.

SKATT PÅ LEIEINNTEKTER

Meget dramatisk er også forslaget om å innføre skatt på leieinntekter for dem som leier ut i egen bolig. Utleie av hybel eller sokkelleilighet i egen bolig utgjør mer enn halvparten av leiemarkedet i Norge. Mange pensjonister leier ut til studenter for å føle seg trygge. Når disse blir pålagt å føre regnskap over inntekter og utgifter og deretter betale skatt, vil mange stenge døren. Tilbudet av slike leieforhold vil falle dramatisk og leieprisene vil gå opp. Anslagsvis vil 48 000 slike utleieforhold bli avsluttet. De som fortsetter med utleie vil øke leiene enda en gang når kontrakten utløper for å kompensere for skatten. Leieprisene vil øke med opp mot 30 – 40 prosent.

BSU FORESLÅS FJERNET

Videre foreslår utvalget å fjerne Boligsparing for Ungdom (BSU). - Det er veldig trist fordi mange trenger en skattemessig gulrot for å spare til sin første bolig, påpeker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Bankene krever normalt 15 prosent egenkapital for å gi boliglån, og da er det viktig å ha spart mest mulig av lånebeløpet. Statistikken viser at BSU har økt betydelig de siste årene.

SKATT PÅ BOLIG OG EIENDOM VIL ØKE DRAMATISK

Signalene fra skatteutvalget er klare. Beskatningen av bolig og eiendom ønskes økt, og Scheel-utvalget foreslår kraftige skjerpelser. Det at skattesatsen for kapitalinntekt foreslås redusert fra 27 til 20 prosent fører i seg selv til en betydelig reduksjon av rentefradraget.

Utvalget drister seg også til å diskutere forslag om å innføre skatt på gevinst ved salg av egen bolig.

- I sum vil disse forslagene bli helt uholdbare for svært mange og føre til at dagens fungerende boligmarked blir rasert, påpeker generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Vi har en følelse av at Scheel utvalget blander sammen investeringer i bolig på den ene siden og aksjer og annen realkapital på den annen. Dette oppfattes som virkelighetsfjernt av de aller fleste. Vi tillater oss derfor å sitere sentralbanksjef Øystein Olsen. I TV-2-nyhetene den 19. mars i år ga han uttrykk for en allmenn oppfatning om bolig som investeringsobjekt: «Kjøp bolig for å bo der og ikke betrakt den som et investeringsprosjekt».

Huseiernes Landsforbunds høringsuttalelse til Finansdepartementet om – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.